INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Pavla Kosová

se sídlem Dolnocholupická 2124/71, Praha 4, 14300

IČO: 04766733

www.prettyprecious.cz

(dále jen „PRETTYPRECIOUS.CZ“)

 

ZPRACOVÁVANÉOSOBNÍ ÚDAJE

PRETTYPRECIOUS.CZ zpracovává osobní údaje subjektů údajů poskytnutých elektronicky (prostřednictvím webu: www.prettyprecious.cz) pro účely uzavření smlouvy, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (dále jen „osobní údaje“).

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

PRETTYPRECIOUS.CZ zpracovává osobní údaje:

  •       poskytnuté elektronicky (prostřednictvím webu: www.prettyprecious.cz) o (i) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace, zřízení a vedení uživatelského účtu a (ii) z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a realizace kupní smlouvy.

 

DOBA UCHOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje bude PRETTYPRECIOUS.CZ uchovávat:

(i)při zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů po celou dobu trvání registrace a vedení uživatelského účtu a dále po dobu nezbytnou k ochraně práv PRETTYPRECIOUS.CZ související s vedením dokumentace nezbytné pro doložení souladu s Nařízením, a to po dobu následujících 5 let od ukončení registrace;

(ii)při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu plnění smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na běžné i speciální promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRETTYPRECIOUS.CZ zpracovává osobní údaje manuálně prostřednictvím svého majitele. Zpracováním osobních údajů může PRETTYPRECIOUS.CZ pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, poskytovatele IT služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny PRETTYPRECIOUS.CZ (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností PRETTYPRECIOUS.CZ subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva PRETTYPRECIOUS.CZ v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, orgány státní správy).

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů (fyzické osoby) mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům PRETTYPRECIOUS.CZ: 

-  právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), 

-  právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení), 

-  právo na výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení), 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení), 

-  právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení), 

-  právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení). Souhlas je udělován v případě registrace na webu www.prettyprecious.czzcela dobrovolně a může být kdykoliv odvolán; bez udělení souhlasu není možné pro subjekt údajů zřídit a vést uživatelský účet.

PRETTYPRECIOUS.CZ přijala vhodná technická a organizační opatření, aby umožnila výkon výše uvedených práv subjektům údajů, zejm. zajistila prostřednictvím použitých technických prostředků možnost úplného vyhledání všech osobních údajů v systémech PRETTYPRECIOUS.CZ.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči PRETTYPRECIOUS.CZ na základě žádosti, kterou lze učinit: 

  1.      písemně na adrese sídla PRETTYPRECIOUS.CZ: Pavla Kosová, Dolnocholupická 2124/71, 14300 Praha 4, 
  2.      elektronicky na e-mailové adrese PRETTYPRECIOUS.CZ:PPbyPavla@gmail.com

Pro účely identifikace je třeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email pro ověření totožnosti žadatele. PRETTYPRECIOUS.CZ je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit totožnost žadatele i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při registraci na webu PRETTYPRECIOUS.CZ a/nebo ve smlouvě uzavřené s PRETTYPRECIOUS.CZ, či výzvou k doložení dalších informací o osobě žadatele.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:posta@uoou.cz).